Varnostni vidiki sistemov za avtomatizacijo doma

Sistemi za avtomatizacijo doma uporabnikom izboljšajo kvaliteto in varnost bivanja ob zmanjšani porabi virov. S prednostmi avtomatizacije pride tudi tveganje kibernetskih napadov, na katere želimo opozoriti. V magistrskem delu naredimo pregled arhitektur in implementacij takšnih sistemov ter predstavimo področje kibernetske varnosti. Predstavimo tudi nekaj najpogostejših varnostnih ranljivosti interneta stvari. V praktičnem delu preizkusimo varnost izbranih komercialnih in odprtokodnih sistemov ter varnost lastnega sistema za avtomatizacijo doma. Predstavimo varnostne popravke, ki smo jih vnesli v lastno razvit sistem, na podlagi odkritih ranljivosti. Ugotovimo, da omejena strojna oprema pogosto ne nudi možnosti za implementacijo potrebnih varnostnih mehanizmov.
https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=75856&lang=slv

ODPRTOKODNE REŠITVE ZA UPRAVLJANJE PAMETNIH HIŠ

V diplomski nalogi predstavimo internet stvari in uporabo naprav te kategorije v pametni hiši. Razložen je princip odprte kode in lastnosti, ki so povezane z internetom stvari. Naredimo pregled obstoječih naprav za pametne hiše in komunikacijskih protokolov, s katerimi te komunicirajo. Z uporabo računalnika Raspberry Pi razvijemo sistem pametne hiše upravljane z mobilno iOS aplikacijo, razvito z programskim jezikom Swift. Razvijemo tudi razširitev za hiter dostop do izbranih funkcionalnosti in avtomatsko upravljanje z uporabo iBeacon tehnologije. Opišemo tudi izzive interneta stvari in predlagamo idejno rešitev sistema pametne hiše.

https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=62218

Resize a Sparse Bundle Image using Terminal

A Sparse Bundle Image will increase in size automatically but will not shrink automatically. Before shrinking the sparse bundle, mount it and empty the trash to get rid of any deleted items from the image.

Unmount the image and follow the commands below.

To compact (image size stays the same):

 hdiutil compact ~/Documents/filename.sparsebundle

hdiutil compact -help (for a list of options)

To increase the image size (eg., 20G to 30G)

hdiutil resize -size 30g ~/Documents/filename.sparsebundle
hdiutil resize -help (for a list of options)

Mount the image then do a Get Info on the Volume to see the new size.

Source https://ep1curus.wordpress.com/2008/12/16/resize-a-sparse-bundle-image-using-terminal/

Test network speed with iperf

Iperf is a client server program that you run it in server mode at one end and connect to its from another computer on the other side of the network.

One both machines run:

sudo apt-get install iperf

We’ll start an iperf server on one of the machines:

iperf -s

And then on the other computer, tell iperf to connect as a client:

iperf -c <ip or hostname> 

Source: http://askubuntu.com/questions/7976/how-do-you-test-the-network-speed-betwen-two-boxes

HTTPS with Let’s encrypt & Nginx

sudo apt-get -y install git bc
sudo git clone https://github.com/letsencrypt/letsencrypt /opt/letsencrypt
sudo service nginx stop
cd /opt/letsencrypt
./letsencrypt-auto certonly --standalone
sudo ls /etc/letsencrypt/live/your_domain_name

Add to nginx config

listen 443 ssl;
ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/example.com/fullchain.pem;
ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/example.com/privkey.pem;

Add block to redirect http -> https

server {
listen 80;
server_name example.com;
return 301 https://$host$request_uri;
}

Source https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-secure-nginx-with-let-s-encrypt-on-ubuntu-14-04